SOU 2006:011 Spel i en föränderlig värld - Sverige. Lotteriutredningen - Google Books

Pris: 592 kr. pocket, 2011. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Gambling As an Addictive Behaviour av Mark Dickerson, John O'Connor, Mark Dickerson.
Pathological (addictive) gambling has been considered by some specialists as an.. gambling advertisements which target children and young people, because.
The number of women suffering from gambling addiction here is increasing,. treatment centre for gambling addicts, believe this is because women have a hard.

Play >>>

Young consumer identity i… - Göteborgs universitet

The theory of rational addiction 34. The leisure gambler 36. We also need to know more about the causes of gambling problems and how many significant.
gambling and which consequences this pathological gambling causes. there gambling and therefore develop an addiction which disturb there life situation.
gambling addiction översättning i ordboken engelska - svenska vid Glosbe,. because of drug or alcohol addiction and abuse than the gambling addiction that.
The number of women suffering from gambling addiction here is increasing,. treatment centre for gambling addicts, believe this is because women have a hard.

Play here >>>

Video

What To Do When You Have a Gambling Problem (Gambling Addiction) - Ask Alec

Play online >>>

Young consumer identity i… - Göteborgs universitet

addictive -Svensk översättning - Linguee

Hint: You are using a very old version IE 6.
If Linguee feels gambling addicts help, please install a new version of Internet Explorer or Firefox.
Pending the establishment of the common list of ingredients referred to in Article 12, Member States may reasons why gambling is addictive for the prohibition of the use of ingredients which have the effect of increasing t h e addictive p r operties of tobacco products, since the use of such ingredients may undermine the limits on nicotine levels laid down in this Directive.
I avvaktan på att den gemensamma förteckning över ingredienser som anges i artikel 12 upprättas, får medlemsstaterna förbjuda användning av ingredienser som har som effekt att to baks varo rn as beroendeframkallande eg en skap er ö kar, eftersom användning av sådana ingredienser kan undergräva de gränser för nikotinhalter som fastställs i detta direktiv.
Den lagstiftning i medlemsstaterna som skall tillnärmas är avsedd att skydda folkhälsan genom att reglera marknadsföringen av tob aksom ä r e n beroendeframkallande p rod ukt som förorsakar över en reasons why gambling is addictive miljon dödsfall om året inom gemenskapen, och därigenom förhindra att ungdomar till följd av marknadsföringen börjar röka vid låg ålder och blir beroende.
According to researchers from John Hopkins University in the USA, caffein is added to soft drinks because of i t s addictive p r operties and not, as the manufacturers claim, to enhance flavour.
Enligt forskare vid John Hopkins universitet i Förenta staterna tillsätts koffein till läskedry ck er fö r des s beroendeframkallande v erk an och i nte som producenterna hävdar för smakens skull.
continue reading in the Communication does the Commission acknowledge that one of the reasons for so much alcohol related harm is that alcohol is a psychoactive drug, a toxic substance when used to excess, and for som e a n addictive s u bstance.
EESK beklagar att kommissionen inte på något ställe i meddelandet nämner att en av anledningarna till att de alkoholrelaterade skadorna är så omfattande är att alkohol är en psykoaktiv drog, en toxisk substans då den intas i alltför stora mängder och som fö r v issa ä r beroendeframkallande.
Does the Commission not think that smokers and non-smokers, the latter being, in many instances, passive smokers, are entitled to complete candour with regard to tobacco additives and, in particular, to know whether these additives are dangerous and especi al l y addictive?
Anser inte kommissionen att rökare och icke-rökare som ofta tvingas bli passiva rökare har rätt till fullständig insyn i vilka tillsatsämnen som sätts till tobaken och att de framför allt bör få veta om dessa tillsatsämnen är farliga o ch s ärs ki lt beroendeframkallande?
Kommissionen känner till tobaksindustrins strävan att uppfinna nya ingredienser och tillsatser för tobaksvaror för at t gör a d em mer beroendeframkallande.
The Commission will have noted the recent request by the European Parliament for a Council recommendation on the risks associated wi t h addictive p r escription drugs such as benzodiazepines, and best practice treatment of, and support for, patients suffering long term withdrawal symptoms or permanent impairment.
Kommissionen har säkert noterat att Europaparlamentet nyligen begärde en rådsrekommendation om riskerna som är k oppla de til l beroendeframkallande r ece ptb elagd a läkemedel som t.
Pathologi ca l addictive g ambling has been considered by some specialists as an impulse control disorder68 and therefore not referred to as addiction.
Vissa specialister betraktar patolog is kt spelande reasons why gambling is addictive pelberoende som en reasons why gambling is addictive och menar att det därför inte rör sig om ett beroende.
Does the Commission support the proposal that cigarette packets should indicate which ingredients a r e addictive?
Stöder kommissionen förslagen om att det på cigarettpaket skall anges vilka ingred ie nser som ä r beroendeframkallande?
Social utslagning kan orsakas av arbetslöshet, funktionshinder, samhällets och enskildas inställning till migration, diskriminering, kroppslig och själslig h älsaclick, missh andel, familjevåld reasons why gambling is addictive tidigare förbrytelser.
As of the date referred to in paragraph 1, and without prejudice to the adoption of the common list of ingredients referred to in Article 11a, Member States shall prohibit the use of ingredients having the effect of increasing t read more e addictive p r operties of tobacco products.
Från och med datumet i punkt 1, och utan att det påverkar antagandet av den gemensamma förteckning som avses i artikel 11 a, skall medlemsstaterna förbjuda användning av ingredienser som har den verkan att de ökar to baksv aro rna s beroendeframkallande e gen ska per.
In particular, Member States may provide for the prohibition, pending the establishment of the common list of ingredients referred to in Article 12, of the use of ingredients which have the effect of increasing t h e addictive p r operties of tobacco products.
Medlemsstaterna kan, särskilt i avvaktan på upprättandet av den gemensamma förteckning över ingredienser som avses i artikel 12, förbjuda användning av ingredienser som har den verkan att de ökar to baksv aro rna s beroendeframkallande e gen ska per.
As a medical doctor, I am well aware of the damaging characteristics of obsessiv e o r reasons why gambling is addictive g a mbling.
A liberal law allowing children and young people to con su m e addictive s u bstances, including alcohol in tubes or alcopops, at a time where there is an epidemic of psychological disorders would be both careless and reprehensible, and cannot be considered as counteracting, but rather as promoting, alcoholism and other addictions.
En liberal lagstiftning som gör det möjligt för barn och ung a att k ons ume ra beroendeframkallande su bst ans er, d äribland alkohol i tuber eller alkoläsk, vid en tidpunkt när det råder en epidemi av psykologiska störningar skulle vara både obetänksam och klandervärd, och kan inte betraktas som att man motverkar, utan snarare som reasons why gambling is addictive man främjar alkohol och andra missbruk.
http://allinbitcoincasino.top/addiction/how-to-break-your-gambling-addiction.html is an extre me l y addictive d r ug.
The best thing about it is that it is not particularly dangerous to human beings.
Nikotin är en v äld igt vanebildande dro g, m en det bästa med nikotin är att det inte är särskilt farligt för människan.
This policy of reeling in customers is helped by the fact that t h e addictive e f fect is enhanced by adding substances to cigarettes so that the nicotine is better absorbed.
Den kundbindningen förstärks genom en ök ni ng av de n beroendeframkallande e ffe kten genom att ämnen tillsätts cigaretten så att kroppen kan ta upp nikotinet bättre.
It introduces harmonising rules for nicotine, t h e addictive a g ent in cigarettes, and for carbon monoxide, the agent associated with cardiovascular disease.
Man inför harmoniserade bestämmelser för nik ot in, d et beroendeframkallande ä mnet i cigarretter, och för kolmonoxid, det ämne som har samband med hjärt- och kärlsjukdomar.
I firmly believe there is a need to try here prevent the negative consequences of becoming dependent on gambling.
We must promote a ban throughout Europe on gambling advertisements which target children and young people, because exposing children to the influence of advertisements for virtual lotteries amounts to putting their future lives at risk in the same way as exposing them to unrestricted advertising for alcohol, cigarettes and o th e r addictive s u bstances.
Vi måste arbeta för ett förbud i hela Europa mot att göra reklam för hasardspel som riktar sig motbarn och ungdomar, eftersom det att utsätta barn för påverkan från annonser för virtuella lotterier är detsamma som att utsätta dem för en kommande fara i livet på samma sätt som om man utsätter dem för obehindrad reklam för alkohol, cigar et ter och an dra beroendeframkallande sub sta nse r.
He endorses the practice, developed in the Netherlands, Belgium, Switzerland and parts of Germany, of tolerance, prevention and provision of aid to users and of distinguishing between t h e addictive t e ndencies of different types of drugs.
Han ställer sig bakom det förhållningssätt som utvecklats i Nederländerna, Belgien, Schweiz och delar av Tyskland och som går ut på tolerans, förebyggande och hjälp till användare och på att skilja mellan ol ika drog er s beroendeframkallande e ge nska per.
Invites the Commission and the Member States to step up and coordinate their respective activities aimed at combating various forms of addiction and to submit, by 2010, an exhaustive general survey of hazardous and harmful alcohol consumption patterns a n d addictive b e haviour and the causes thereof Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utvidga och samordna sina respektive åtgärder för att bekämpa olika former av missbruk och senast 2010 lägga fram en allmän, uttömmande undersökning av riskfylld oc h skadlig a lkoholkonsumtion, bero en de oc h bakomliggande o rsake r.
Examples of the additional warnings supported by the Committee for inclusion on cigarette packages are: "half of smokers die younger"; "smoking causes fatal lung cancer"; "smoking is hi gh l y addictive " ; "get help to stop "; and "protect children, do not make them breathe your smoke".
Health determinants linked to addictions, notably tobacco, alcohol and drugs and o th e r addictive s u bstances Bestämningsfaktorer kopplade till missbruk, bland annat tobak, alkohol och narkot ik a sam t a nd ra beroendeframkallande ä mn en.
The list shall also be accompanied by the toxicological data available to the manufacturer or importer regarding these ingredients in burnt or unburnt form as appropriate, referring in particular to their effects on health and taking into account, inter alia, a n y addictive e f fects.
Förteckningen skall även åtföljas av de toxikologiska uppgifter som är tillgängliga för tillverkaren eller importören när det gäller dessa ingredienser i deras förbrända eller oförbrända form, enligt vad som är lämpligt, särskilt beträffande deras effekter på hälsan, och med beaktande blan d anna t av d e beroendeframkallande e ff ekte rna.
Most frequent English dictionary requests:,,,Most frequent Swedish dictionary requests:,,.

Barmaley

9 Comments

  1. Before you set foot in that interview room, you need to have your spiel down. Bubble Shooter Classic - Free online games at Gamesgames.com. Make a Ball Maze Hand-Eye Coordination Game - Great boredom buster for kids!... Fülle dein Online-Aquarium mit zahlreichen verschiedenen Fischarten, dekoriere es mit.

  2. Om supportpersonalen ber dig tillhandahålla ett köpebevis behöver vi följande för att kunna hjälpa dig.

  3. EveryMatrix Ltd. is licensed and regulated by the Malta Gaming Authority (www.mga.org.mt) in virtue of a Class 1 license numbered MGA/CL1/497/2010.

  4. Casino, Spel, Bonus, Gratis Single Deck Blackjack.. Thunderstruck II casino Slots Spel Thunderstruck II. Hett · Immortal Romance casino Slots Spel Immortal.

  5. Tener una caja del teléfono de cuero auténtico puede mantener su.... 'Meine Mutter ist meine Nike Shox R5 Men Tante Lourdes Mendoza.

  6. Välkommen till GoodGame. Våra spelcenter finns för närvarande i Lund, Västerås och Stockholm. Vi håller den lokala e-sportscenen levande med bl.a. streams.

  7. ... me go faster Stay longer sleep less I'm in the game Sign me up write me in. Testosterone intention Testosterone attention I give it to them I play the game I.

  8. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website More Information OK. Svenska · Čeština · Dansk · Deutsch · English (Global).

  9. Not a series for bowlers. Around 700 runs were scored the other night and tonight, 747 have been scored. The spinners did the trick for India, with Ashwin and.

Add camments

. *