508 Resource Limit Is Reached

apache gold best western

All information du behöver om BEST WESTERN APACHE GOLD HOTEL i San Carlos: rabatterade priser, egenfilmade videos av alla rumtyper, kartor, service.
Hungry? There's always something good cooking at Apache Gold Casino & Resort!.. Looking west from the casino towards the Apache Prime Steakhouse.
Se våra erbjudanden för Apache Gold Resort Hotel i San Carlos. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti.

Play >>>

William Hopsons Nordiska Utgåvor Har Hanterats Olika | DAST Magazine

Apache Gold Resort Hotel, San Carlos Bild: Apache Gold Resort. East of Globe, PO Box 1210, San Carlos, AZ 85550 (Tidigare Best Western).
Se våra erbjudanden för Apache Gold Resort Hotel i San Carlos. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti.
Best Western Apache Gold Hotel, San Carlos – Hitta de bästa erbjudandena hos HotelsCombined.se. Jämför alla de främsta resesajterna på en gång. Rankat 7.
De bästa erbjudandena på Best Western Apache Gold Hotel i San Carlos . Boka ditt hotellrum och missa inte dagens rabatter.

Play here >>> apache gold best western

Video

Indian Uprising Western 1952 George Montgomery

Play online >>>

Swedish Analyst - The Smear Campaign against Putin and the true US Agenda - Part 2 - NewsVoice

508 Resource Limit Is Reached

Av ANDERS N NILSSON Alla kända nordiska utgåvor av de 32 västernromaner av den amerikanske författaren William Hopson som översatts till danska, finska, norska eller svenska listas.
Då en enkel jämförelse av i böckerna anförda originaltitlar visat sig kunna vara missvisande har översättningar associerats med originaltexter via studier av böckernas reklamtext och jämförelse av upprättade namnlistor avseende karaktärer och platser.
En långtgående samordning av utgivningen i Danmark, Finland och Sverige har kunnat påvisas, medan den norska utgivningen framstår som mer oberoende.
Endast i Sverige saknas Hopsons böcker i de nationella bibliografiska databaserna sökbara via internet.
Bilden till höger: Foto av William Hopson som illustrerade en artikel från 1949 om hans erfarenhet av flygning av små plan.
Artikeln i pdf, bättre för utskrift: William Lee Hopson 1907—1975 var en av otaliga amerikanska författare av kiosklitteratur.
Även om han inte tillhör varken de mest kända eller de mest produktiva har han ett gott rykte bland kännare av westerngenren Stumpf 2012, Reasoner 2018.
Hopson skrev såväl deckare som västern och började som så många andra sin publicering i amerikanska pulpmagasin, med en lång lista av texter publicerade mellan 1938 och 1958 FictionMags Index 2018.
Många av dessa texter dök senare upp i bokform, mer eller mindre omarbetade, och hans namn återfinns på ett fyrtiotal romaner inom westerngenren, inklusive de av pseudonymen John Sims Banks 1991.
Född i Texas hann Hopson tillhöra marinkåren, tjänstgöra som vapeninstruktör under andra världskriget, och pröva på en rad olika jobb som bland annat coyotejägare och trickflygare.
Han prövade på familjeliv i Arizona i åtta års tid på 50—talet varefter han hamnade i Kalifornien där han ligger begravd i Los Angeles.
I en presentation av Hopson i en dagstidning från 1954 beskriver han hur han skriver sina böcker.
Det hela sägs börja med att han bestämmer bakgrunden och läser in sig på tid och plats.
Därefter skissar han fram sin huvudkaraktär och ger honom ett problem att lösa.
Förläggaren önskade sig nio böcker per år, men Hopson fick ner det till sex och var själv nöjd om det i slutändan blev fyra eller fem.
Jag utgår i denna artikel från hur William Hopsons västernromaner översatts och utgivits i de nordiska länderna.
De svenska utgåvorna har studerats mer i detalj med inriktning på frågan om hur säkert de översatta texterna kan associeras med de amerikanska originalen.
Utgivningen i de olika nordiska länderna Island undantaget jämförs med avseende på antal och urval av titlar i ett tidsperspektiv.
Särskild tonvikt läggs på eventuell samordning av utgivningen, och tanken är här att danska Winthers förlag haft en central roll i förhållande till sina samarbetspartners i de tre övriga länderna.
Material och metod Förutom böcker av William Hopson i min egen samling har jag med hjälp av Patrik Myrman haft tillgång till den information som återfinns på alla svenska böckers pärmar.
Gunnar Olsen har försett mig med foton av alla danska utgåvors pärmar.
Pärmframsidor från alla finska och ett urval norska utgåvor har studerats via internet.
Vid associering av översättningar med respektive originaltexter har jag haft stor hjälp av den amerikanske författaren James Reasoner och hans privata samling av pocketböcker.
Normalt vilar associeringen av översättning och originaltext på att den översatta bokens titelsida anger originalets titel.
En viss osäkerhet skapas här av att inom kiosklitteraturen en viss text på originalspråket ofta utgetts under en rad olika titlar.
Detta kan leda till att olika översättningar av samma originaltext felaktigt kan förefalla avse olika texter.
Det är heller inte helt ovanligt att originaltitel helt saknas i den översatta boken.
Det är dock inte ovanligt att denna text är alltför allmänt hållen och i avsaknad av personnamn, och därmed inte utgör någon bra grund för jämförelse av böckers innehåll.
En pålitligare metod, här använd på flertalet svenska översättningar av Hopsons romaner, är att lista och jämföra de namn på personer och platser som förekommer återkommande i böckerna.
Metoden bygger på observationen att översättarna som regel behåller dessa namn oförändrade.
Av de romaner av Hopson som utgetts i svensk översätning är det endast Born savage jag ej känner varken till innehåll eller namn.
Tre exempel på bilder på skyddsomslag till tidiga inbundna amerikanska utgåvor av William Hopsons böcker: vä Avalon 1952; mitt Phoenix 1943; hö Avalon 1954.
Nordiska utgåvor av William Hopsons västernromaner Min lista omfattar 32 olika romaner.
Jag har använt mig av titlarna från de äldsta amerikanska bokutgåvorna och anger senare titlar endast när dessa angetts som originaltitlar i nordiska utgåvor.
De nordiska länderna förkortas som: D Danmark, F Finland, N Norge, och S Sverige.
Översättningarna listas i tidsordning, men hålls samman landsvis.
Tre norska exempel på omslag till William Hopsons böcker: vä Cowboy-serien nr 52 från 1959; mitt Triangel-bok 171 från 1971; hö Westerns nr apache gold best western från 1970.
Associering av original och översättning Om de rena reprisserierna undantas omfattar den svenska utgivningen av Hopson 24 böcker.
Då tre av Hopsons romaner getts ut i två olika översättningar, blir antalet till svenska översatta romaner 21.
Ett fall av alternativa originaltitlar uppdagades i och med att samma berättelse av Hopson i Prärie nr 14 från 1963 uppges heta Six shooter from Socorro, medan man i Longhorn nr 69 från 1975 uppgett den äldre originaltiteln The last shoot-out.
De båda titlarna listas felaktigt som avseende olika verk av Banks 1991.
Mer graverande är att man i Longhorn nr 38 från 1972 återfinner en text som ej skrivits av William Hopson, trots att han angetts som författare.
Texten ifråga är identisk med Wyatt C.
Bannisters roman Hämnaren från Texas, vilken ursprungligen gick som följetong i veckotidningen Lektyr 1952, men article source utgetts i bokform 1962 i serien Topp Wild West nr 23.
Att förfarandet apache gold best western medvetet framgår av att Hämnaren från Texas på titelsidan anges som undertitel till omslagets titel Döden i Abilene.
En möjlig förklaring till denna felmatchning av omslag och innehåll kan vara att redaktionen först apache gold best western det att pärmen tryckts insåg att den tänkta romanen av Hopson redan utgetts i en annan översättning 1969 i Longhorn nr 11, Långt från lagen.
Till saken hör även att Rune S.
Mantling i detta fall troligen var såväl redaktör som översättare och författare bakom pseudonymen Wyatt C.
Döden i Abilene innehåller samma text som Hämnaren från Texas, trots att boken initialt förmodligen var avsedd att innehålla en översättning av William Hopsons Desperado, vilken dock redan fanns utgiven i samma serie som Långt från lagen: vä Longhorn nr 11 från 1969; mitt Longhorn nr 38 från 1972; hö Topp Wild West nr 23 från 1962.
Med undantag för dessa båda fall har associeringen av översättning med originaltext skett utan problem och på ett betryggande sätt i och med att upprättade namnlistor kunnat jämföras.
I flertalet fall hade de svenska översättningarna kunnat matchas med originalen enbart utifrån jämförelser med de inscannade baksidor och kortfattade textmässiga beskrivningar som regelmässigt förekommer i annonser på internetsajter som Amazon, AbeBooks och Ebay.
Problem som noterades gällde dels inbundna utgåvor i avsaknad av skyddsomslag och dels den typ av dubbelromaner som getts ut av Ace Double.
Då de senares pärmar uppvisar två framsidor, men ingen baksida, saknas längre reklamtext som kan informera om böckernas innehåll.
Den nordiska utgivningen av Hopson Under perioden 1957—1985 gavs det i Norden totalt ut cirka 80 böcker av William Hopson.
Fler än hälften av böckerna utkom under 1960—talet och endast två efter 1980.
Noteras kan att medan böcker av Apache gold best western helt saknas i den svenska biblioteksdatabasen LIBRIS, så listas så gott som alla utgivna böcker i respektive land i de tre andra ländernas databaser sökbara via internet.
Det svenska tillkortakommandet beror på att innehav av kioskböcker utgivna före apache gold best western ej digitaliserats i någon större omfattning.
En policy som tyvärr innebär att många författare kan förefalla att inte finnas utgivna i svensk översättning, trots att så är fallet.
De 32 olika romaner av Hopson som finns utgivna i Norden representerar cirka 80 procent av hans totala produktion.
Flest romaner av Hopson har utgivits i Norge med hela 28 titlar, medan Sverige som ovan angetts uppvisar 21 titlar.
Den danska utgivningen omfattar 16 titlar, medan endast tre av Hopsons romaner föreligger i finsk översättning.
Desperado och Gunthrower är de enda två av Hopsons romaner som getts ut i alla fyra länderna, medan tolv av hans titlar utkommit i tre av länderna.
Medan Norge kan uppvisa nio för landet unika titlar, har Sverige två, Danmark en och Finland ingen.
Ser man till utgivningsordningen mellan länderna är det ganska jämnt skägg mellan Danmark och Norge, medan Sverige oftare ligger efter än före de båda andra länderna.
Ingen av de få finska utgåvorna ligger före något annat lands.
Nordisk samordning Att utgivningen av en viss roman skett i samordning mellan förlag i två eller flera länder kan visa sig främst genom samtidighet och nyttjande av samma omslagsbild.
Det nordiska förlagssamarbetet gällande kioskböcker tycks ha utgått främst från danska Winthers förlag, vilka hade partners eller ägde förlag i de andra tre länderna Nilsson 2018.
Det kan noteras att alla danska utgåvor utom en, Trouble rides tall, ingår i bokserier ägda av Winther.
Då den svenska utgivningen av Hopsons romaner domineras av Winthers svenska samarbetspartner, Wennerbergs, kan en samordning mellan de båda ländernas utgivning förväntas.
Vid sidan av Wennerbergs är det i Sverige endast det lilla fristående förlaget Trots, som gett ut böcker av Hopson, och man kan notera att den viktigaste konkurrenten, B.
Wahlströms, helt saknar titlar av denne författare.
De elva svenska utgåvor som uppvisar samtidig utgivning identiska eller angränsande årtal med Danmark tillhör alla Wennerbergs och alla utom ett av omslagen är dessutom baserade på samma teckningar.
Här föreligger alltså en långtgående samordning i utgivningen av Hopsons böcker.
Jag vet inte varför olika omslag använts på dansk och svensk utgåva av Six shooter from Socorro, men den danska omslagsbilden användes redan 1959 på Gold Medals första utgåva av Marvin H.
Alberts bok The reformed gun.
Dansk samordning med Norge saknas nästan helt när det gäller utgivningen av Hopsons böcker.
Endast en av de här representerade norska bokserierna, Seksløper-bøkene, tillhörde Winthers främsta norska samarbetspartner, Ingar Weier Tveitan Forlag.
Seriens enda Hopson-titel, The border raider, utkom året efter den danska utgåvan och då de båda böckerna har samma titel apache gold best western jag, även om jag inte sett den norska boken, att omslagsteckningarna är de samma.
Den danska utgåvan använder sig i detta fall av samma bild som det amerikanska originalet av Trouble rides tall, och den aktuella teckningen återfinns även på den danska utgåvan av denna titel.
Som exempel på jämförelse av reklamtexten på pärmens baksida visas här den första amerikanska pocketutgåvan av Tombstone stage från 1948 övertillsammans med den första svenska utgåvan av samma roman i Pyramid nr 55 från 1958 nertill.
De tre finska utgåvorna förefaller väl samordnade med Winthers utgivning och den finska apache gold best western av Desperado har även samma omslagsteckning som de danska och svenska utgåvorna.
Teckningen på omslaget till den finska utgåvan av Gunthrower hade i Sverige redan använts på Prärie nr 19, Gunsmoke vengeance av John B.
Edwards, på svenska Blod flyter hett.
Mer förvånande är att teckningen från originalet av Gunfire at Salt Fork hamnat på Pyramid nr 99 som innehåller Frank Grubers roman Peace marshal Lagens man.
Å andra sidan nyttjar såväl svensk som dansk utgåva av Gunfire at Salt Fork den teckning som först användes i USA på The range grabbers av Sidney Stewart Gold Medal 377, 1954.
Namn på karaktärer och platser Jag menar här att namn på karaktärer och platser kan ha en central roll vid upprättandet av identitet mellan texter.
Antagandet vilar på observationen att namnen som regel behålls oförändrade av översättarna.
Härigenom kan de nyttjas som markörer även vid jämförelse av texter på språk man ej behärskar.
Då något eller några namn som regel omnämns i den reklamtext som vanligen återfinns på pärmens baksida kan jämförelser i många fall göras utan tillgång till böckerna ifråga.
Den nödvändiga informationen kan relativt enkelt inhämtas via begagnatmarknaden på internet, som regelmässigt apache gold best western bilder även av pärmarnas baksidor.
Påståendet gäller främst de amerikanska utgåvorna, och förutsätter alltså tillgång till de inhemska böckerna.
Dansk och svensk översättning av Six shooter from Socorro alt.
The last shoot-out har olika bilder på omslagen trots att de ligger relativt nära varandra i tiden och utgavs av samarbetande förlag, Winther resp.
Teckningen på det danska omslaget hade redan använts i USA på Gold Medals utgåva av Marvin H.
Alberts roman The reformed gun: vä En Texas Bog nr 81 från 1961; mitten Gold Medal nr 856 från 1959; hö Prärie nr 14 från 1963.
Exempel på namn på karaktärer som vanligen översätts är de som innehåller militära gradbeteckningar som överste eller kapten.
Även indianers namn baserade på engelska ord översätts regelmässigt som när Black Rope blir Svarta Repet.
Naturligtvis kan det även förekomma en hel del slarv i namnens stavning, som ingalunda alltid är enhetlig i en och samma bok.
Möjligen kan slarv vara orsaken till att Julia Corrigan i romanen Gunthrower i den svenska översättningen Enkel resa fått heta Jessie Corrigan.
Kanske ett undantag som bekräftar regeln.
Dansk, svensk och finsk översättning av Desperado alt.
Long ride to Abilene utgör ett bra exempel på nordisk samordning med nyttjande av samma omslagsbild och god samtidighet.
Den finska titeln är dessutom formulerad exakt som den svenska: vä En Texas Bog 71 från 1960; mitt Pyramid 117 från 1960; hö Montana 20 från 1962.
Tack Jag tackar James Reasoner, Azle TX, för hjälp med uppgifter om amerikanska utgåvor av William Hopsons böcker.
Patrik Myrman, Grums, tackas för hjälp med avbildningar av ett antal svenska bokomslag.
Gunnar Olsen, Haslev DK, tackas för hjälp med bilder av omslagspärmen avseende samtliga danska utgåvor av William Hopsons böcker.
Tucson Daily Citizen 17 Apr 1954.
Jeff, 1991: Hopson, William Ls.
Chicago: St James Press.
Flying Magazine, October 1949.

Neytron

14 Comments

 1. Before you bet with your bookie, you should analyze the match using H2H stats for Häcken vs Halmstad ... See also: Häcken vs Halmstad live score for In-Play soccer results... Asian Handicap is popular in Europe and Asia nowadays.

 2. Rémi Garde lämnar tränarjobbet Aston Villa efter fyra kaotiska månader.. som Nigel Pearson, David Moyes, Sean Dyche och Steve Bruce.

 3. Become a winning poker player. pokercoach.se. Poker easiest to win. 500 euro adderat på söndag – Exklusivt för PokerCoach.se · 15 Dec.

 4. Play the best online casino games – slots, roulette, video poker and so much more.Mobile. Apr 29, 2015 Online casinos carry a special risk of gambling addiction,. Satte in 500 till, 10 klick bonus och jag vinner 550kr, internet legal casino.

 5. gratis casino spelen chandler new uur casino. account offer. juegos gratis. victor de bonus 1.

 6. Play 70+ Vegas Casino Slot Machine Games ONLINE for FREE!. the most popular casino games including over 70 slot machines, blackjack, Video Poker and. slots casino, mobile casino spel, casino za free, casino las vegas bonus code,. workout wether it's a class 1 Casino Ter Ste 8 Newport, RI 02840 Get Directions.

 7. This is why Facebook games are becoming more popular.. nytt nettcasino http://boombeachhack.biz/go-wild-casino-app/619 go wild casino app.... nolvadex uk He was lying on his belly on the floor licking up, like a dog, the blood which.

 8. Below is a selection of upcoming PC games with preliminary release dates. Title Developer Genre Release Fallout 4: Far Harbor Bethesda RPG May 21e.

 9. Serie: Blekinge Institute of Technology Doctorial Dissertation Series, 1653-2090 ; 2011:09. Relaterad länk: http://www.bth.se/tk... (Power Games). Rapport (övrigt.

 10. sucursales yak casino play Blackjack Nu Är Det Lördag Lyrics english roulette for fun Best casinos Win fast money recap igt slot machine parts quiz chumash.

 11. I'm a Canadian now but still have dual citizenship.. I grew up in Whistler, BC where I was surrounded by mountain sports... casino Play pokies online Casino erbjudanden utan insattning real money Online gambling sites online casino Play.

 12. Poker, Sports, Casino, Dice, Affiliate, Community -. [Bitcoin Engrave] Dein Wallet als Schlüsselanhänger, Kette, Armband... s9 batch 17 (and 16.

 13. Are you sure you want to hit on '20'?. Split hands do not qualify for enhanced. Incorrect Hi-Lo bet or pair. Lose. Dealer voice: Pair of Aces. Blackjack: 3-2.

 14. Läs om de extra sidospel du kan lägga när du spelar Blackjack i PokerStars Casino.

Add camments

. *