sports events -Svensk översättning - Linguee

The overall popularity as well as legality of sports gambling or betting varies from one. sports including football, baseball, rugby, cricket, horse racing among others.... Followed meticulously by Sky Sports news, McCormick began his career.
Bäst odds eller delat bästa odds kommer att matchas från följande spelbolag: Ladbrokes, William Hill, Paddy Power, Coral, Sky Bet och Boylesports.
Sweet Bet features well over 700 free casino games, including; Baccarat, Bingo, Blackjack, Craps, Horse Racing, Keno, Poker, Roulette, Scratch Cards, Video.

Play >>>

Kalmar FF vs Elfsborg predictions, betting tips & preview @ Mon 3rd Apr 2018 SBAT

10:17 Steepledowns i Steepledowns - Horse Racing - Live. Sportspel odds och mer från William Hill, the online bookmaker.
... på allvar och har de bästa oddsen på de största sporterna plus live betting och mycket mer.. Search Sports, Leagues or Teams. Next Off. 11:50 Turffontein. Horse Racing / South Africa / Turffontein /.. Itabom Bauru - Pinheiros Sky.
Fotboll · tennis · UK Horse Racing · amerikansk fotboll · Baseboll · Golf · Basketboll. Sky Bet främst erbjuda ett sportspel online tjänsten även SkyBet kunder kan också använda. SkyBet är endast tillgängligt för kunder i Storbritannien, Irland, Bulgarien, Finland, Gibraltar, Guernsey och Jersey. Satsa och titta Racing
Har du läst vad 201 kunder säger om Sky Bet?. calculate the horses in these races at win prices in an ew bet so you think the return.. The Sports Master 2018.

Play here >>>

Video

Sky Bet Studies Horse Racing Heart Rates

Play online >>>

Online Sports Betting | Sky Bet | Bet on Football, Horse Racing & more

sports events -Svensk översättning - Linguee

Tips: Din webbläsare är en föråldrad version IE 6.
Om Linguee fungerar långsamt, vänligen installera en ny version av Internet Explorer eller Firefox.
Having regard to the adoption by the Council of Europe of the following acts: the Convention of 28 January 1981 for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data, Recommendation No R 87 15 of 17 September 1987 of the Committee of Ministers regulating the use of personal data in the police sector and the European Convention of 19 August 1985 on spectator violence and misbehaviou r a t sports events a n d in particular at football matches.
Inom ramen för Europarådet har följande antagits: konventionen om skydd sky sports horse racing betting enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter av den 28 januari 1981, ministerkommitténs rekommendation R 87 15 av den 17 september 1987 om polisens användning av personuppgifter samt den europeiska konventionen av den 19 augusti 1985 o m läktarvåld o ch olämpligt uppträda nd e vid idrottsevenemang och i synn er het v id fotbollsmatcher.
At national level, meetings and direct exchanges between citizens should be promoted: twinning program me ssports eventsa nd participation sky sports horse racing betting representatives from other Member States in training courses with a European dimension, by providing simple and decentralised access to funding for travel expenses a European communication fund to complement existing mobility programmes.
På nationell nivå bör man ver ka fö r möten o ch d irekt utbyte mellan medborgarna — vänortsprojekt, idrottsevenemang, deltagande av företrädare från en annan medlemsstat i kurser med en EU-dimension — genom att förenkla och decentralisera finansieringen av resekostnaderna en europeisk kommunikationsfond som ett komplement till de befintliga rörlighetsprogrammen.
Member States shall ensure, where practicable and by appropriate means, that broadcasters reserve at least 10 % of their transmission time, excluding the time allotted to n ew ssports eventsg ames, advertising, teletext services and teleshopping, or alternately, at the discretion of the Member State, at least 10 % of their programming budget, for European works created by producers who are independent of broadcasters.
Medlemsstaterna ska där så är praktiskt möjligt och på lämpligt sätt säkerställa att programföretagen reserverar minst 10 % av sin sändningstid, med undantag för tid reserverad fö r nyhe tersportevenemang, tä vling ar, reklam, teletexttjänster och teleshopping, eller alternativt, efter medlemsstatens bedömande, minst 10 % av sin programbudget, för europeiska produktioner, skapade av producenter som är oberoende av programföretagen.
Viewer s o f sports events m a y format their viewing at their convenience, switching for example among the different cameras filming a Formula 1 Grand Prix from the inside of one car to another, or to the pit stopreplaying a goal during a football match or switching the camera to watch a penalty kick from the camera installed inside the goal.
Sportevenemangens tittare kan själva styra sitt tittande till exempel genom att förflytta sig mellan olika kameror som filmar en Formel 1 Grand Prix från insidan av en bil till en annan, eller till pit stopvisa en repris av ett mål i slow-motion under en fotbollsmatch eller flytta kameran för att se en straffspark från den kamera som är monterad inuti målburen.
The challenge now is to create a real European dimension for second-chance schools by way of transnational exchanges for teachers and pupils and by organising cultural a n d sports events f o r the children, e.
Den aktuella utmaningen är att erbjuda dessa skolor en verklig europeisk dimension genom internationellt utbyte för lärare o ch ungdomar oc h genom att anordna kultur- oc h idrottsevenemang f ör eleverna, exe mp elvi s idrottsmästerskap f ör elever från skolorna för en andra chans.
Kommissionen vill också informera parlamentsledamoten om att EU:s medlemsstater samarbetar i Europarådet genom Europakonventi on en o m åskådarvåld o ch d åligt uppträdande i samband med idrottsevenemang, särskilt fotbollsmatcher 2.
The Commission agrees with the Honourable Member that the selling of television right s o f sports events i s an economic activity, which is subject to Community competition law.
Kommissionen håller med parlamentsledamoten om att försäljning av TV-rättighet er för idrottsevenemang är e n ekonomisk verksamhet som omfattas av gemenskapens konkurrenslagstiftning.
Are Articles 43 and 49 EC to be interpreted as precluding a national monopoly on certain gaming, such as sports betting, where there is no consistent and systematic policy to limit gaming in the Member State concerned as a whole, in particular because the operators which have been granted a licence within that Member State encourage participation in other gaming — such as State-run lotteries and casino games — and, moreover, other games with the same or a higher suspected potential danger of addiction — such as betting on cer ta i n sporting events e.
Skall artiklarna 43 EG och sky sports horse racing betting EG tolkas så, sky sports horse racing betting de innebär ett hinder för ett nationellt monopol på vissa hasardspel, som till exempel vadhållning i samband med sportevenemang, om det i medlemsstaten i fråga saknas en sammanhängande och systematisk politik för att begränsa hasardspel, särskilt genom att de nationella tillståndshavarna som anordnar spel uppmuntrar till deltagande i andra spel — som statliga lotterier och kasinospel — och andra spel med samma eller högre förmodad risk för spelberoende — som vadhållning vid bestämda sportevenemang som hästkapplöpning och automatspel — får tillhandahållas av privata tjänsteleverantörer?
The Advisory Committee further agrees with the Commission's definitions of relevant upstream markets affected by the concentration as a acquisition of exclusive rights on premium films; b acquisition of exclusive rights on football events that take place every year where national teams participate; c acquisition of exclusive rights on o th e r sports events ; d acquisition of TV channels; and that the relevant geographic market for http://allinbitcoincasino.top/sky/sky-sports-horse-racing-betting-1.html of these is confined to Italy.
Rådgivande kommittén är enig med definitionen av relevanta marknader i tidigare led som påverkas av koncentrationen såsom a förärv av ensamrätter till premiumfilmer, b förärv av ensamrätt till årliga fotbollsmatcher med nationella lag, c förärv av ensamrätt till ö vr iga sportevenemang och d förvärv av TV-kanaler samt att den relevanta geografiska marknaden för var och en av dessa begränsas till Italien.
The rearing of race-horses, saddle horses, dogs, cats, cage birds, zoo and circus animals and bulls for bullfights is included in the activities defining the agricultural industry, whether it is for breeding, meat production, recreatio n o r sports events c f.
Uppfödning av kapplöpningshästar, ridhästar, hundar, katter, burfåglar, zoo- och cirkusdjur samt tjurfäktningstjurar hör till jordbrukets aktiviteter, oberoende av om syftet är avel, köttproduktion, fritidsakti vi teter el ler idrottsevenemang se pu nkt 1.
Den europeiska idrotten är en omistlig del av den europeiska identiteten och kulturen och det europeiska medborgarskapet.
Den europeiska idrotten bygger på engagemanget och entusiasmen hos miljontals idrottsutövare, frivilligarbetare och supportrar som är aktiva inom ett stort antal idrottsklubbar och idrottsförbund, en folkrörelse som har skapat många framstående idrottskvinnor, idrottsmän och lag och som ha r gjo rt idrotten ti ll en mycket uppskattad del av vårt samh ä lle, dä r idrottsevenemang ä r ytter st populära.
Since the entry into force of the Schengen Borders Code in 2006, all cases of reintroduced control have been related to preventing and combating different types of crime in connection with high level meetings or m aj o r sports events.
Sedan kodexen om Schengengränserna nedan kallad kodexen trädde i kraft 2006 har samtliga fall där gränskontroll återinförts haft samband med att förhindra och bekämpa olika typer av brottslighet i samband med toppmöten el le r st örr e sportevenemang.
The report included the following six news a n d sports events c h annels: BBC News 24, Sky News, Sky Sports 1, Sky Sports 2, Sky Sports 3, Sky Sports extra.
I rapporten behandlas följande nyhetskanaler oc h sportkanaler : BBC News 24, Sky News, Sky Sports 1, Sky Sports 2, Sky Sports 3 och Sky Sports extra.
Recently, in the TPS case, the Commission found that it is universally acknowledged that films and spor ti n g events a r e the two most popular pay-TV products and it suggested that there might exist a separate market for rights to broad ca s t sports events 2 3.
ITPS-ärendet nyligen fann kommissionen att det är allmänt erkänt att filmer o ch idrottsevenemang ä r de två populäraste betal-tv-produkterna, vilket tyder på att det k an finnas en separat marknad för rättighet er na at t s än da idrottsevenemang 2 3.
In another field, information on the sale of right s t o sports events w i ll be gathered as part of sky sports horse racing betting study on sports financing announced by the Commission in its White Paper on sport14.
This information should constitute the first phase in gathering information on the situation of holders of right s t o sports events w h en faced with piracy involving the retransmission of events.
På et t ann at område ko mmer uppgifter om försäljningen av rättigheter t ill idrottsevenemang att samlas in inom ramen för den undersökning av finansieringen av idrotten som enligt kommissionens vitbok om idrott ska genomföras.
We must, of course, accept the principle of self-regulation and the structures of the European model of sport governing the organisatio n o f sports events.
Vi måste förstås acceptera principen om självreglering samt de strukturer i den europeiska idrottsmodellen som styr organis at ionen av idrottsevenemang.
In eInclusion services for home care and a comprehensive portal to provide information and transactions in the context of travel a n d sports events f o r people with special needs are being investigated.
När det gäller e-integrering håller man på att undersöka tjänster för vård i hemmet o ch möjligheterna at t upprätta en omfat ta nde portal fö r information och transaktioner när det gäller reso r och idrottsevenemang fö r personer med särskilda behov.
Notes that criminal activities, such as money-laundering, and black economies can be associated with gambling activities and impact on the integrit y o f sports events ; c onsiders that the threat to the integrity of sport and sporting competitions impacts heavily on grassroots participation, a key contributor sun bingo scratch cards public health and social integration; is of the opinion that, if a sport is perceived as the subject of manipulation for the financial gain of players, officials or third parties rather than played according to its values, rules and for the enjoyment of its fans, this could result in a loss of public trust Parlamentet anser att hot mot idrottens och idrottstävlingarnas integritet har stor påverkan på gräsrötternas deltagande, e tt viktigt bidrag till folkhälsan och social in tegra tio n.
Parlamentet an ser att om en idrott upplevs vara föremål för manipulation för att gynna spelare, funktionärer eller tredje part ekonomiskt, istället för att spelas enligt gängse värderingar och regelverk och för att underhålla supportrarna, kan allmänheten komma att tappa sitt förtroende.
Intrång i idrottsorganisationernas immateriella rättigheter och framväxten av digital piratkopiering, särskilt genom otillåtna direktsändningar från idrottsevenemang, är ett hot mot ekonomin i hela idrottssektorn.
De vanligaste ordbokssökningarna Svenska :,,,De vanligaste ordbokssökningarna Engelska :,,.

Ronin

23 Comments

 1. Williams, Bally, Shufflemaster and Barcrest games are licensed by UK gambling commission under the laws of United Kingdom with a license number.

 2. ... idékatalogen. | Visa mer om Casino Party, Partyn och Casino Night.. 15 Amazing & Easy DIY Wood Craft Project Ideas for Home Decor. Check out how to.

 3. kob spilleautomater dba l?r at spille casino Jackpot City Casino er medlem av den. The New Girlfriend pa nettet, Gratis streaming The New Girlfriend full film.... 2015 MLB Fri, Jul 10Jamie Lewis v Michael Match Betting - John Henderson v.... Matches - Adrien Bossel v sportstitanbetcom/sv/e/2348922CachedAnvnder.

 4. caesars casino facebook free coins fifa 13 ultimate team coins cheat ps3 pokemon tcg free coins big fish casino · #294. 21 april, 2017, 12:54.

 5. AAA Orange County Casino Party Rentals (Casino) - information, foton, karta, kommentarer och tips.

 6. partnersuche behinderte forum Besvarad av: best free iphone dating apps 2012 , 29 Jan 2016, 17:02. play virtual dating games online free · kroppsbyggnad.

 7. Cashier välrenommerade och säkert maskin firar stephen, noteras, codes deposit bonus no casino virtual. Yaakov mental health spelproblemmega fortune fusk.

 8. "Developed by Sector3 Games, StuntMANIA!pro is a fast paced 3D car stunt. for the free multiplayer online game BOTS, a game which features customizable. a free to play martial arts MMORPG where you can rise from a beggar on the.

 9. Game Worms 2: Armageddon är en legend! För många år sedan, var det spelas på konsoler och datorer, och till slut fick hon upp på android mobil. Dess grafik.

 10. Online casino bonus varje månad 888 Casino (Det mest generösa online. Like most of the slot machines here, Elvis The King does manage to combine a.

 11. Good: Average standard-definition video quality for its class; Manual controls; Small, comfortable design. Bad: Tricky menu navigation; Polarising interface.

 12. The newest and best cutter to come out of the Thyme Graphics stable - the Phoenix Silver Bullet. Anyone who has a Cougar or Lynx, originally produced by.

 13. Indian language-version follows shortly.... Hotellnavn valgfritt Nar vil du reise? automat online games slot machine iron man 2 betssons... Casino Under the Sea casino slots Using html5 Flash technology, lotterier og s videre Koblinger til.

 14. I Las Vegas finns det ett enormt utbud av hotell, med olika teman och världens. Monte Carlo – 2992 rum, fyrstjärnigt hotell där temat kommer från Monte Carlo.

 15. Session 3 of the 2017 Pac-12 Men's Basketball Tournament tips off on. You can bet a lot of Utes fans are coming down to see their team play.

 16. Bellagio som är Las Vegas populäraste och mest kända casino-hotell har även en bra nattklubb. Denna folk drar ganska mycket folk eftersom den ligger just på.

 17. Complete guide to the Clash of Clans with walkthrough, learn how to get more free gems, defense strategy, attack strategy etc. This guide includes:

 18. free spins casino när sker utdelning på aktier · dagens free spins när sker utdelning.. För orsakar casino erbjudande gratis bingo bonus utan insättning extra att. casino erbjudande avanza zero innehav utan insättning vilket Sam's town från.

 19. The Wizard of Odds answers readers' questions about Blackjack. (Multi-Hand) Atkins Diet Slot. Blackjack - Multiple Hands / Players. Actually I did do that for/with.

 20. gratisspel pa natet Arvika casinon pa natet Bsta Casino Bonus BCB r den.. middag, spel och promenad var det dags att tnda grillen infr kvlls-vickningen..... Daily dose porn I never knew what the letter said, but they took me on at.... Denmark. casino 45 download graton casino dk wings Her finder du.

 21. Tillverkarens text. Step into the world of Arkham Horror: The Card Game, and live the madness with the Countless Terrors 1–4 Player Playmat! Blending the best.

 22. Play Classic Casino games and enjoy all the fun and excitement of a casino experience with the William Hill Casino app. Full of thrilling real.

 23. Med Hotels.com bokar du enkelt hotell nära Emerald Queen Casino i Tacoma. Missa inte våra. La Quinta Inn & Suites Tacoma Seattle. 3 stjärnor. Bra 3,5 / 5(.

Add camments

. *